close

Covid-19 og smittevern under våre arrangementer

Av 13. aug 2020

Stiftelsen Festivalkontorets festivaler Film fra Sør, Oslo Pix og Arabiske filmdager, samt våre øvrige filmformidlingsarrangementer, setter smittevern høyt og bidrar til felles nasjonal dugnad!

Vi følger opp nasjonale og regionale smittevernråd, og samarbeider tett med de ansvarlige arrangørene som viser våre filmer. På det overordnede plan forholder vi oss naturligvis til covid-19-forskriften, med særlig vekt på hovedpunktene under kap 4, § 13. Forbud mot arrangementer der mer enn 200 personer møtes fysisk:

  • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med mer enn 200 personer til stede. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement, kommer i tillegg til de 200.
  • De som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.
  • På kino benyttes hvert tredje sete
  • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.
  • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6.
  • Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt.

Informasjon om retningslinjer for å begrense smitte hos samarbeidende kinoer og andre visningssteder:

Vega Scene

Nordisk Film Kino

Cinemateket

Salt

NB: det er ikke Festivalkontoret som innhenter og oppbevarer kontaktopplysninger hos deltakende publikum. Det er kinoer og visningssteder som skal påta seg det ansvaret.